Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phá hoại ngầm; sự hại ngầm
  was the fire an accident or an act sabotage?
  vụ hỏa hoạn là một tai nạn hay một hành động phá hoại ngầm?
  Động từ
  phá hoại ngầm
  sabotage somebody's plans
  phá hoại ngầm kế hoạch của ai