Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spanner /'spænə[r]/  

 • Danh từ
  (Mỹ wrench)
  cờ lê, mỏ lết
  [throw] a spanner in the work
  (Anh, tiếng lóng)
  phá hỏng; gây ra sự đổ vỡ (của một kế hoạch…)