Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subvertical /'sʌb'və:tikəl/  

  • Tính từ
    hầu như thẳng đứng, gần như thẳng đứng