Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contravene /kɒntrə'vi:n/  

 • Động từ
  vi phạm, phạm
  his actions contravene the rules
  hành vi của nó vi phạm luật lệ
  mâu thuẫn với
  bằng chứng này mâu thuẫn với lý thuyết của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  contravener