Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vượt quá
  transgress the bonds of decency
  vượt quá giới hạn của sự đúng đắn
  vi phạm đạo lý

  * Các từ tương tự:
  transgression, transgressive, transgressor