Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    misbehave oneself
    xấu
    cư xử không phải phép, cư xử