Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giẫm nát; người giẫm lên
    người chà đạp