Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

roughshod /'rʌf∫ɔd/  

  • Phó từ
    ride roughshod over
    xem ride