Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị áp bức
  oppressed class
  giai cấp bị áp bức
  Danh từ
  the oppressed
  (động từ số nhiều)
  những người bị áp bức
  the oppressed of the world
  những người bị áp bức trên thế giới