Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bắt làm nô lệ, nô dịch hóa (nghĩa đen, nghĩa bóng)
    sắc đẹp của nàng đã nô dịch hóa biết bao chàng trai

    * Các từ tương tự:
    enslavement, enslaver