Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự áp bức
  a tyrant's oppression of his people
  sự áp bức dân chúng của một tên bạo chúa
  victims of oppression
  những nạn nhân của sự áp bức