Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự truy hại, vụ truy hại
  they suffered persecution for their beliefs
  họ bị truy hại vì tín ngưỡng của họ
  ông ta đang viết về lịch sử các vụ truy hại mà chủng tộc ông từng là nạn nhân

  * Các từ tương tự:
  persecution complex, persecutional