Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bạo ngược
    (số nhiều) hành động bạo ngược
    chính thể bạo chúa; nước dưới chính thể bạo chúa