Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absolutism /'æbsəlu:tizm/  

  • Danh từ
    (chính trị)
    sự chuyên chế
    chính thể chuyên chế