Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dictatorship /dik'teitə∫ip/  

  • Danh từ
    chế độ độc tài; nền chuyên chính
    dictatorship of the proletariat
    nền chuyên chính vô sản
    chức vị kẻ độc tài