Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authoritarianism /ɔ:θɔri'teəriənizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa độc đoán