Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fascism /'fæ∫izəm/  

  • Danh từ
    (cách viết khác Fascism)
    chủ nghĩa phát xít