Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arbitrariness /'ɑ:bitrərinis/  

  • Danh từ
    sự tùy tiện
    sự độc đoán