Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

autocracy /ɔ:'tɒkrəsi/  

  • Danh từ
    chế độ chuyên chế
    nước [dưới chế độ] chuyên chế