Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

despotism /'despətizəm/  

  • Danh từ
    chế độ chuyên chế; nền chuyên chế