Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

autarchy /'ɔ:tɑ:ki/  

  • Danh từ
    chủ quyền tuyệt đối
    (như) autarky