Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chế độ chuyên quyền/chuyên chế/độc tài