Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agony column /'ægəni'kɒləm/  

  • (Anh, đùa hoặc khẩu ngữ)
    như personal column
    mục tâm sự (trên báo)