Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Anh, đùa hoặc khẩu ngữ)
    người giải đáp mục tâm sự (trên báo)