Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  sự đau nhói, sự đau cào
  sự cồn cào của cơn đói
  cơn đau đẻ
  sự giằn vặt, sự day dứt (của lương tâm)
  sự dằn vặt của lòng hối hận

  * Các từ tương tự:
  panga, pangamic, pangamy, pangen, pangenesis, pangenetic, pangerman, pangermanic, pangermanism