Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đau đớn quằn quại
  the throes of childbirth
  những cơn đau đớn quằn quại khi sinh đẻ, những cơn đau đẻ
  những cơn đau đớn quằn quại trước khi chết, cơn đau giãy chết
  in the throes of something (doing something)
  (khẩu ngữ) vật lộn với việc gì (khó khăn)
  in the throes of moving house
  vật lộn với việc dọn nhà