Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng Đức)
    cảm giác lo âu day dứt (về tình trạng thế giới, về thân phận con người)

    * Các từ tương tự:
    angstrom, angstrom unit