Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    angstrom (A)(10 lũy thừa -10 mét)

    * Các từ tương tự:
    angstrom unit