Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

angstrom unit /'ɔɳstrə/  

  • Danh từ
    rađiô Angstrom