Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều, với nghĩa số ít) eo biển
  Eo biển Gibraltar
  straits
  (số nhiều)
  tình cảnh rắc rối, tình cảnh khó khăn
  ở trong tình cảnh khó khăn nghiêm trọng về tài chính

  * Các từ tương tự:
  strait jacket, strait waistcoat, strait-jacket, strait-laced, straiten, straitened, straitjacket, straitlaced, straitlacedly