Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touchingly /'tʌt∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] thương tâm