Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demonstrative /di'mɒnstrətiv/  

 • Tính từ
  hay biểu lộ cảm xúc
  (ngôn ngữ học) chỉ định
  đại từ chỉ định

  * Các từ tương tự:
  demonstratively, demonstrativeness