Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotionally /i'məʊ∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] xúc động, [một cách] xúc cảm
    emotionally disturbed
    bối rối xúc động