Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotionalism /i'mouʃnəlizm/  

  • Danh từ
    sự đa cảm
    sự kêu gọi tình cảm, sự đánh đổ tình cảm