Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emotionalist /i'mouʃnəlist/  

  • Danh từ
    người đa cảm
    người có tài làm xúc động (quần chúng...)

    * Các từ tương tự:
    emotionalistic