Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thinking-cap /θiŋkiŋkæp/  

  • Danh từ
    put one′s thinking-cap on?
    (khẩu ngữ)
    cố suy nghĩ để giải quyết