Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

creativity /kri:'eitivnis/  

  • Danh từ
    óc sáng tạo, tính sáng tạo