Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smartness /'smɑ:tnis/  

  • Danh từ
    sự thanh nhã; sự bảnh bao
    sự thông minh; sự khôn khéo
    sự mau lẹ; sự mạnh mẽ