Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) vụng về, không có kinh nghiệm, không có kỹ xảo; dốt (về cái gì)