Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các chênh lệch theo kỹ năng lao động
    Những chênh lệch giữa các mức lương trung bình của các nhóm lao động thoạt đầu phân loại theo nghề nghiệp, sau đó phân loại tiếp thành những nhóm kỹ năng cụ thể