Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khả năng
  faculty of speech
  khả năng nói
  có nhiều khả năng học ngoại ngữ
  khoa Luật (ở đại học)
  the Faculty of Law
  Khoa Luật
  a faculty meeting
  cuộc họp [toàn thể cán bộ giảng dạy một] khoa