Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Khả năng chi trả

    * Các từ tương tự:
    Ability to pay theory