Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (-ibility)
  yếu tố tạo dt
  sự có lợi
  tính thuận nghịch

  * Các từ tương tự:
  ability, Ability and earnings, Ability to pay, Ability to pay theory