Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reservoir /'rezəvwɑ:[r]/  

 • Danh từ
  bể chứa nước, hồ chứa nước (cho một vùng)
  (nghĩa bóng) kho
  reservoir of knowledge
  kho kiến thức
  reservoir of information
  kho tin tức