Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    lợi, lợi lộc
    the lure of lucre
    cái bả lợi lộc, cái mồi lợi lộc