Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh)
    kẹo que
    (lóng) xìn, tiền