Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investment /in'vestmənt/  

  • Danh từ
    sự đầu tư, vốn đầu tư; cơ sở được đầu tư
    như investiture

    * Các từ tương tự:
    Investment criteria, Investment demand schedule, Investment grants, Investment trust