Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trợ cấp đầu tư
    Các khoản tiền do chính phủ hay các tổ chức khác cung cấp nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp chi tiêu mua VÔND vật chất