Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các tiêu chuẩn đầu tư
    (Đối với các nước ĐANG PHÁT TRIỂN). Các tiêu chuẩn được đề ra nhằm làm cơ sở cho việc phân bố các nguồn lực đầu tư