Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Investment demand schedule   

  • (Kinh tế) Biểu đồ nhu cầu đầu tư